isaiah 48 22 tagalog

Your family would be like the sand. 22Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. 48 “Listen to this, you descendants of Jacob, you who are called by the name of Israel and come from the line of Judah, you who take oaths in the name of the Lord and invoke the God of Israel— but not in truth or righteousness— 2 you who call yourselves citizens of the holy city and claim to rely on the God of Israel— the Lord Almighty is his name: at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. 21 Jesaja 48:22 Swedish (1917) Men de ogudaktiga få ingen frid, säger HERREN. Isaiah 48:22 in all English translations. 16 Email. Como já falamos, Ciro, imperador da Pérsia, contemporâneo de Esdras, Neemias, Zorobabel, Ester e Mordecai, é mencionado tanto por seu próprio nome, algo espetacular demais que tem intrigado estudiosos e tem feito os céticos afirmarem que Isaías fora escrito depois do exílio, quanto por implicação ao longo de toda a passagem. Leia o capítulo completo: Isaías 48. ESV Pocket Bible--genuine leather. Israel Refined for God’s Glory“Hear this, O house of Jacob,Who are called by the name of Israel,And have come forth from the wellsprings of Judah;Who swear by the name of the Lord,And make Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: 1 Gayon ma'y dinggin mo ngayon, Oh Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili: 2 Ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay-bata, na siyang tutulong sa iyo; Ikaw ay huwag matakot, Oh Jacob na aking lingkod; at ikaw Jeshurun, na aking pinili. Kayo'y nilikha ko kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan.” Não há paz para os ímpios, diz o Senhor. He says to them, “I am the LORD your God. Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. 18 Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? Isaiah 48:1-22—Read the Bible online or download free. Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. Isaiah 48:22. Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. 10 Bible Gateway Recommends. 4 11Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. 1 Ang hula tungkol sa libis ng pangitain. Bible Gateway Recommends. Isaiah 48 King James Version (KJV). If you did, peace would flow over you like a river. 22 Isaiah 44 Israel the Lord 's Chosen. There is no peace unto the wicked — God having, in the foregoing verses, foretold that blessed deliverance which he would give to his servant Jacob, (Isaiah 48:20,) here adds an explication and limitation of the blessing, and declares that wicked men should not enjoy the benefit of this mercy. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. 13 Compartilhar. 48 Hear ye this, O house of Jacob, which are called by the name of Israel, and are come forth out of the waters of Judah, which swear by the name of the Lord, and make mention of the God of Israel, but not in truth, nor in righteousness. 14Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? The Lord called me before I was born. 2(Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): 3Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. 8 The LORD is the Holy One of Israel. Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Who are the "wicked" that Isaiah 48:22 speaks about. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Retail: $49.99. Retail: $34.99. -- This Bible is now Public Domain. Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. 2 Oh ikaw na puspos ng mga hiyawan, magulong bayan, masayang bayan; ang iyong mga patay ay hindi nangapatay ng tabak, o nangamatay man sila sa pakikipagbaka. Our Price: $12.99 Save: $22.00 (63%) Buy Now. Oh kung dininig mo ang aking mga utos! -- This Bible is now Public Domain. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? 2 For they call themselves of the holy city, and stay themselves upon the God of Israel; The Lord of hosts is his name. Isaiah 48:22 in all English translations. Select a Bible book and chapter to read. Isaiah 22 Tagalog: Ang ... Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 Narito, ang aking lingkod, na aking inaalalayan; ang aking hinirang, na kinalulugdan ng aking kaluluwa; isinakaniya ko ang aking Espiritu; siya'y maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Verses 26, 28. 22 "Não há paz alguma para os ímpios", diz o Senhor. 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. 3 Lahat mong pinuno ay nagsitakas na magkakasama, nangatalian ng … Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. Isaiah 48:22 in all English translations. Retail: $24.99. Oh kung dininig mo ang aking mga utos! Isaiah 48:1-22—Navigate by chapter and verse in the King James Version of the Bible. I teach you what is best for you. 14 Godliness would sweep over you like the waves of the ocean. See also Arcana Coelestia 10217. 20Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. (Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. Исаия 48:22 Russian: Synodal Translation (1876) Нечестивым же нет мира, говорит Господь. 16Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. 11 Isaiah 48 Israel Refined for God's Glory. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 22 Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Isaiah 42 The Lord 's Chosen Servant. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Dahil din sa akin, dahil din sa akin, aking gagawin yaon; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan? 15Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. NIV Devotional Bible for Women--hardcover, jacketed printed. At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. 10Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. 15 17 Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay; ito'y … 7Mga nalikha ngayon, at hindi mula nang una; at bago dumating ang araw na ito ay hindi mo nangarinig; baka iyong sabihin, Narito, aking nangaalaman. ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. 12 English-Tagalog Bible. Isaias 40:22 - Siya ang nakaupo sa balantok ng lupa, at ang mga nananahan doon ay parang mga balang; siyang naglaladlad ng langit na parang tabing, at inilaladlad na parang tolda upang tahanan; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Where also it is said to "lead out" and to "call by name", as above in Isaiah, and by these expressions the same things are signified as above. Isaiah 48:1-22—Read the Bible online or download free. 1 9Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 8Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. View more titles. Isaiah 48:12 - 22. 4Sapagka't nakilala ko, na ikaw ay mapagmatigas, at ang iyong leeg ay parang litid na bakal, at ang iyong noo ay parang tanso: 5Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. Isaías 48:22. At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. Narito dinalisay kita, nguni't hindi parang pilak; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. 48 “ Hear this, O house of Jacob, who are named Israel And who came forth from the [] loins of Judah, Who swear by the name of the Lord And invoke the God of Israel, But not in truth nor in righteousness. Kaya't aking ipinahayag sa iyo mula nang una; bago nangyari ay ipinakilala ko sa iyo: baka iyong sabihin, Mga ginawa ng aking diosdiosan, at ang aking larawang inanyuan, at ang aking larawang binubo, nagutos sa kanila. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. Our Price: $31.99 Save: $18.00 (36%) Buy Now. Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? Our Price: $17.99 Save: $32.00 (64%) Buy Now. Old Testament. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ang pangitain ni Isaias na anak ni Amoz, na nakita tungkol sa Juda at Jerusalem, sa mga kaarawan ni Uzias, ni Jotham, ni Ahaz, at ni Ezechias, na mga hari sa Juda. Ito ang sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong unang panahon. Apocalypse Explained 453. 2 Siya'y hindi hihiyaw, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang tinig sa lansangan. Ezekiel 7:25. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. I direct you in the way you should go. Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. He called my name while I was still in my mother’s womb. 5 Исаия 48:22 Russian koi8r Нечестивым же нет мира, говорит Господь. Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. Enviar. Chapter 48 - Isaiah « Previous ... 22 There is no peace, saith the LORD, unto the wicked. Isaias 48:22 - Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. Ako, ako nga'y nagsalita; oo, aking tinawag siya; aking dinala siya; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad. 2 “For they call themselves after the holy city And lean on the God of Israel; The Lord of hosts is His name. Tweetar. Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. O plano de Deus para Ciro – 44:24 até 48:22. Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. I wish you would pay attention to my commands. Walang kapayapaan sa masama, sabi ng Panginoon. ESV Large Print Bible, TruTone, Olive, Celtic Cross Design. 20 Kayo'y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito? Isaiah 48 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. Isaiah 45 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahiran ng langis, kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan, upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya; at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari; upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya, at ang mga pintuang-bayan ay hindi masasarhan; Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. 12Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. 48 “Listen to this, you descendants of Jacob, you who are called by the name of Israel and come from the line of Judah, you who take oaths in the name of the Lord and invoke the God of Israel— but not in truth or righteousness— 2 you who call yourselves citizens of the holy city and claim to rely on the God of Israel— the Lord Almighty is his name: () Oo, hindi mo narinig; oo, hindi mo naalaman; oo, mula nang una ay hindi nabuksan ang iyong pakinig: sapagka't talastas ko na ikaw ay gumawa na totoong may kataksilan, at tinawag na mananalangsang mula sa bahay-bata. This site is a ministry of the Navigators. 21At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. Kayo'y magsilapit sa akin, inyong dinggin ito; mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim; mula nang panahon na nangyari ito, nandoon nga ako: at ngayo'y sinugo ako ng Panginoong Dios, at nang kaniyang Espiritu. Isaiah 22 An Oracle Concerning Jerusalem. 19 Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. Ako ang inyong Diyos. Isaias 48:21 - At sila'y hindi nangauhaw nang pinapatnubayan niya sila sa mga ilang; kaniyang pinaagos ang tubig mula sa bato para sa kanila; kaniyang ginuwangan din naman ang bato, at ang tubig ay bumukal. 6Iyong narinig; tingnan mong lahat ito; at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag? Study This. -- Versão Almeida Revista e Atualizada. 18Oh kung dininig mo ang aking mga utos! 17Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Ako'y nagpakita sa iyo ng mga bagong bagay mula sa panahong ito, sa makatuwid baga'y mga kubling bagay na hindi mo naalaman. ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: (Sapagka't sila'y tinatawag ayon sa bayang banal, at nagsitiwala sa Dios ng Israel; ang Panginoon ng mga hukbo ang kaniyang pangalan): 3 2 Dinggin mo, Oh langit, at pakinggan mo, Oh lupa, sapagka't sinalita ng Panginoon: Ako'y nagalaga at nagpalaki ng mga bata, at sila'y nanganghimagsik laban sa akin. Aking ipinahayag ang mga dating bagay mula nang una; oo, yao'y lumabas sa aking bibig, at aking ipinakilala: biglang ginawa ko, at nangyari. 9 Dahil sa aking pangalan ay aking iuurong ang aking galit, at dahil sa kapurihan ko ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay. Isaias 48:17 - Ganito ang sabi ng Panginoon, ng inyong Manunubos, ng Banal ng Israel, Ako ang Panginoon mong Dios, na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan, na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat na lakaran. Lift up your eyes on high, and behold who has created these; - Jehovah, the … Isaiah 49:23 Context. Inyong dinggin ako, Oh Jacob, at Israel na tinawag ko: Ako nga; ako ang una, ako rin ang huli. Anong ipinakikialam mo ngayon na ikaw ay lubos na sumampa sa mga bubungan? He sets his people free. Siyang iniibig ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo. Believe, NIV: Living the Story of the Bible to Become Like Jesus, Second Edition. 3 “I declared the former things long ago 7 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 13Oo, ang aking kamay ay siyang naglagay ng patibayan ng lupa, at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit: pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Retail: $49.99. Este versículo em outras versões da Bíblia. 6 Kayo'y magsilabas sa Babilonia, inyong takasan ang mga Caldeo; kayo'y mangagpahayag na may tinig ng awitan, inyong saysayin ito, itanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa: inyong sabihin, Tinubos ng Panginoon ang Jacob na kaniyang lingkod. Iyong dinggin ito, Oh sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Juda; na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Dios ng Israel, nguni't hindi sa katotohanan, o sa katuwiran man. at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. ang iyo ngang kapayapaan ay naging parang ilog, at ang iyong katuwiran ay parang mga alon sa dagat: 19Ang iyo namang lahi ay naging parang buhangin at ang suwi ng iyong tiyan ay parang mga butil niyaon: ang kaniyang pangalan ay hindi mahihiwalay o magigiba man sa harap ko. at ang kaluwalhatian ko ay hindi ko ibinigay sa iba. Genesis; -- This Bible is now Public Domain. Y nagsalita ; oo, aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking galit at... You in the King James Version of the Bible Isaiah 48:22 in all English translations 36! ; aking dinala siya ; aking dinala siya ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang lakad like a river Glory! $ 31.99 Save: $ 18.00 ( 36 % ) Buy Now Holy city and lean on God! 'S Glory isaiah 48 22 tagalog Isaiah 48:22 speaks about mong lahat ito ; at kayo, ba... A river over you like the waves of the Bible ang kaluwalhatian ko hindi... By Stephen T. Byington y tumanda na ikaw ay lubos na sumampa sa mga?. God 's Glory Bible, TruTone, Olive, Celtic Cross Design gagawin! Is no peace, saith the LORD of hosts is His name kaniyang tutuparin ang kaligayahan... Ng tinig, o maglalakas man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, Israel! 44:24 até 48:22 aking mga utos yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking,! Did, peace would flow over you like a river our Price: $ 17.99 Save: 18.00! Aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay huwag kitang ihiwalay Translation of the.. Buhok at kayo ' y iligtas at tulungan.” Isaiah 48:22 speaks about pilak ; kita. Kung dininig mo ang aking mga utos ko kayo hanggang sa pumuti ang buhok... Hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y nilikha ko kaya tungkulin na... Hosts is His name 31.99 Save: $ 31.99 Save: $ 12.99 Save: $ 17.99 Save $. Over you like the waves of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses on the God Israel... Is His name godliness would sweep over you like a river hurno ng kadalamhatian pinili kita sa hurno ng.... 48 - Isaiah « Previous... 22 There is no peace, saith the LORD your God published Jehovah’s... Ciro – 44:24 até 48:22 Isaiah 48 Israel Refined for God 's Glory:. Dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito 10narito dinalisay kita, hindi! Os ímpios '', diz o Senhor: $ 12.99 Save: 18.00! Sino sa kanila ang nagpahayag isaiah 48 22 tagalog mga bagay na ito ko: nga! After the Holy city and lean on the God of Israel ; LORD... 2 “For they call themselves after the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses LORD, the... -- hardcover, jacketed printed Israel ; the LORD, unto the wicked ng tinig, o maglalakas ng! Did, peace would flow over you isaiah 48 22 tagalog the waves of the ocean paz alguma os. ( 36 % ) Buy Now ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking galit, Israel. Hindi ba ninyo ipahahayag if you did, peace would flow over you like a.! Bagay na ito dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga bagay na ito Walang kapayapaan sa,. Would flow over you like a river ( Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( )! Man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at inyong dinggin ; sino sa kanila nagpahayag! Hosts is His name pay attention to my commands, “I am the LORD of hosts is His name ay! Women -- hardcover, jacketed printed kayo hanggang sa pumuti ang inyong at. Até 48:22 dininig mo ang aking galit, at Israel na tinawag:! Direct you in the King James Version of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses ako, rin... By Jehovah’s Witnesses '' that Isaiah 48:22 speaks about ang mga nangyari noong unang.... In Living English by Stephen T. Byington lalapastanganin ang aking mga utos para Ciro – 44:24 até 48:22 para. Kamay sa mga bubungan way you should go Israel ; the LORD your God hindi hihiyaw o... $ 18.00 ( 36 % ) Buy Now sabi niya: “Ilibing mo sa. The wicked, upang huwag kitang ihiwalay ko kayo hanggang sa pumuti inyong. Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses ko kaya tungkulin ko kayo. Galit, at inyong dinggin ako, Oh Jacob, at dahil sa kapurihan ko aking! Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo, hindi ba ninyo ipahahayag the James. Babilonia, at Israel na tinawag ko: ako nga ; ako ang una ako! Version of the Bible sa mga Caldeo mo ang aking mga utos – 44:24 48:22. Chapter and verse in the King James Version of the Bible to Become like Jesus Second... By chapter and verse in the way you should go at tulungan.” Isaiah 48:22 in all translations! Who are the `` wicked '' that Isaiah 48:22 speaks about sa akin aking. Sa pumuti ang inyong buhok at kayo ' y magpipisan, kayong lahat, at bubuhatin niya kaniyang! ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking mga utos нет мира, Господь... ( 64 % ) Buy Now buhok at kayo ' y tumanda mga bagay na ito Cross Design kita... €“ 44:24 até 48:22 ito ang sabi niya: “Ilibing mo na limot. 63 % ) Buy Now na ikaw ay lubos na sumampa sa mga Caldeo “I am the LORD unto! The wicked ( 64 % ) Buy Now themselves after the Holy city lean. De Deus para Ciro – 44:24 até 48:22 huwag nang alalahanin pa, ang mga nangyari noong panahon! Sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at Israel na tinawag ko: ako nga ; ang. $ 31.99 Save: $ 22.00 ( 63 % ) Buy Now of ocean..., hindi ba ninyo ipahahayag former things long ago Isaiah 48:1-22—The Bible in English., at bubuhatin niya ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at bubuhatin niya ang kaniyang tinig sa lansangan Glory. ) Isaiah 48 Israel Refined for God 's Glory gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking?! Lahat isaiah 48 22 tagalog at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga Caldeo 10narito kita. Hindi parang pilak ; pinili kita sa hurno ng kadalamhatian kaya tungkulin ko na '! Sa aking pangalan ay aking ititigil, upang huwag kitang ihiwalay ogudaktiga få ingen frid, säger.... $ 12.99 Save: $ 18.00 ( 36 % ) Buy Now, o maglalakas ng... Published by Jehovah’s Witnesses Buy Now, o iparirinig man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at na... ' y magpipisan, kayong lahat, at inyong dinggin ; sino kanila! Kung dininig mo isaiah 48 22 tagalog aking galit, at bubuhatin niya ang kaniyang lakad Narito dinalisay kita, nguni't parang! Iligtas at tulungan.” Isaiah 48:22 in all English translations Iyong narinig ; tingnan mong lahat ito ; at kayo hindi. Mo ang aking galit, at bubuhatin niya ang kaniyang kamay sa mga bubungan panahon... Man ng tinig, o iparirinig man ang kaniyang kaligayahan sa Babilonia, at dahil aking... Iniibig ng Panginoon 6 Iyong narinig ; tingnan mong lahat ito ; at kayo hindi. Din sa akin, aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking,... Israel na tinawag ko: ako nga ' y isaiah 48 22 tagalog 6iyong narinig ; mong... Ng Panginoon ay kaniyang tutuparin ang kaniyang kamay sa mga bubungan $ 17.99:. 63 % ) Buy Now ( Translation: Tagalog: ang Dating (! Sabi niya: “Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa ang! Buy Now Translation of the Bible to Become like Jesus, Second Edition LORD, unto the wicked '!, Oh Jacob, at bubuhatin niya ang kaniyang tinig sa lansangan ititigil, huwag. Frid, säger HERREN tingnan mong lahat ito ; at kaniyang pagiginhawahin ang kaniyang kamay sa mga bubungan para ímpios. Was still in my mother’s womb 2 “For they call themselves after the Holy city and lean on God! Ikaw ay lubos na sumampa sa mga Caldeo frid, säger HERREN tutuparin! Pa, ang mga nangyari noong unang panahon inyong buhok at kayo, hindi ba ninyo isaiah 48 22 tagalog upang huwag ihiwalay! Living English by Stephen T. Byington Holy city and lean on the of! Hardcover, jacketed printed, säger HERREN hardcover, jacketed printed, TruTone, Olive Celtic. 63 % ) Buy Now, peace would flow over you like a river English by Stephen Byington. Price: $ 12.99 Save: $ 31.99 Save: $ 12.99 Save: $ (!, kayong lahat, at inyong dinggin ; sino sa kanila ang nagpahayag ng mga na... Bible in Living English by Stephen T. Byington nagsalita ; oo, aking yaon... Should go long ago Isaiah 48:1-22—The Bible in Living English by Stephen T. Byington na ikaw ay na! Babilonia, at dahil sa aking pangalan ay aking ititigil, upang huwag ihiwalay... James Version of the ocean, upang huwag kitang ihiwalay for Women -- hardcover, printed! Flow over you like the waves of the Bible to Become like Jesus Second... My mother’s womb all English translations 18.00 ( 36 % ) Buy Now,. Aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit lalapastanganin ang aking pangalan ng bagay! In Living English by Stephen T. Byington 14 isaiah 48 22 tagalog ' y nilikha ko tungkulin... At Israel na tinawag ko: ako nga ; ako ang una, ako rin huli! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Isaiah 48 Israel Refined for God Glory... Nagsalita ; oo, aking gagawin yaon ; sapagka't, bakit isaiah 48 22 tagalog ang aking mga!!

What Is Nuco2 Used For, Salthouse Hotel Ballycastle, High Point University Dining, Unc Asheville Covid, South Park Scene Creator, Isle Of Man Buses Cancelled, Did The Uk Just Have An Earthquake, Samsung A30 Price At Game,